As leccións da vida (corroborando información)

Hoxe, tras o meu frustado asalto á riqueza, lembreime dunha reseña que lin no XL Semanal que falaba dunha señora de 90 anos que tiña un blog e que falaba das leccións da vida. Tras pasar un rato buscando a referencia decidín buscalo en Internet, e aparecen moitas referencias, metinme na primeira, a revista namaste, pero vexo que está en castelán e sen ningunha referencia ao orixinal (sabía que non era española) co que me mosqueou ... Entón fago outra cousa, vexo que as leccións na revista namaste están escritas por unha tal Regina Brett, a busco en Internet e cal é a miña sorpresa que aparece unha señora que non aparenta ter os 90 anos que se supón que tiña. Póñome a ler o que di e seica que as 50 leccións da vida escribiunas cando cumpriu os 50 anos alá na lonxana data do 2006 (WTF!), de feito na súa web xa avanza que non ten 90 anos

Ben, as súas leccións da vida seguen a ser tan válidas coma se tivese 90 pero xa lle quita un pouco de graza ao asunto ;-), de tódolos xeitos sempre antes de crer algo que les ou que ves na televisión, verifica as fontes, asegúrate de que é verdade o que din, non vale, o di o Telediario, no Telediario traballan xente coma ti ou coma min e todos metemos a pata, ten as túas propias ideas, non pasa nada senon son as da maioría ou se te levan a moitas discusións, se leal a ti mesmo e non te deixes influir polo que escoites ou vexas

O meu servidor de correo vai coma un tiro

De feito vai tan ben que recibo os correos antes de que mos envíenSi é que non hai nada coma configurar ben as cousas ;-)

Manifesto "En defensa dos dereitos fundamentais en Internet

Ante a inclusión no anteproxecto de lei sobre a economía sustentábel das modificacións lexislativas que afectan o libre exercicio das liberdades de expresión, de información e o dereito de acceso á cultura a través de Internet, os xornalistas, blogueiros, usuarios, profesionais e creadores de Internet manifestamos a nosa firme oposición ao proxecto, e declaramos que ...

 1. Os dereitos de autor non poden estar por riba dos dereitosfundamentais dos cidadáns, incluíndo o dereito á privacidade, a seguridade, a presunción de inocencia, á tutela xurisdicional efectiva e a liberdade de expresión.


 2. A suspensión dos dereitos fundamentais é e debe seguir sindo unha competencia exclusiva do Poder Xudicial. Nin un peche sen unha sentenza. Este anteproxecto, ao contrario do disposto no artigo 20.5 da
  Constitución, pon en mans dun corpo non xudicial, un organismo dependente do Ministerio de Cultura, a potestade de poder impedir o acceso dos cidadáns españois a calquera páxina web.


 3. A nova normativa vai xerar inseguridade xurídica en todo o sector tecnolóxico español, prexudicando unha das poucas áreas de desenvolvemento e futuro da nosa economía, dificultando a creación de empresas, introducindo barreiras á libre competencia, e trabando a súa expansión internacional.


 4. A nova lexislación proposta ameaza aos novos creadores e dificulta a creación cultural. Coa Internet e os sucesivos avances tecnolóxicos democratízase drasticamente a creación e emisión de todo tipo de contidos que xa non veñen principalmente das tradicionais industria culturais, se non de moitas fontes distintas.


 5. Os autores, como todos os traballadores teñen dereito a vivir do seu traballo con novas ideas creativas, modelos de negocio e actividades relacionadas coas súas creacións. Tentar de soster con modificacións lexislativas unha industria anticuada que non sabe adaptarse a ese novo ambiente non é xusto nin realista. Se o seu modelo de negocio baséase no control das copias dos traballos e na Internet non é posíbel sen violar os dereitos fundamentais, haberán que atopar un outro modelo.


 6. Cremos que as industrias culturais precisan para sobrevivir de alternativas modernas, eficaces, credíveles, accesíbeles e que atendan os novos usos sociais, en vez de limitacións tan esproporcionadas coma ineficaces para o fin que afirman perseguir.


 7. Internet debe funcionar libremente e sen interferencias políticas patrocinadas por grupos que buscan perpetuar modelos de negocio obsoletos e impedir que o coñecemento humano siga sindo libre.


 8. Demandamos que o Goberno asegure por lei a neutralidade da rede en España, ante calquera presión que poda ocorrer, como un marco para o desenvolvemento dunha economía realista e sustentábel para o futuro.


 9. Propoñemos unha reforma real dos dereitos de propiedade intelectual co fin de: retornar á sociedade o coñecemento, impulsar o dominio público e limitar os abusos das entidades xestoras.


 10. Nunha democracia as leis e as súas modificacións deben ser aprobadas despois do debido debate público e de ter consultadas todas as partes implicadas. É inaceptable que se fagan modificacións lexislativas que afectan os dereitos fundamentais nunha lei non orgánica e que trata de outro tema.Copiado de Microsiervos

Que é peor pornografía ou mortes?

Xa o vin onte nos informativos de Telecinco e pensei o mesmo, e hoxe leo a nova, pois inda que non o queirades velai tedes a miña reflexión

Se eu quero que os meus fillos vexan un espectáculo porno é o meu problema, coido que con iso non lles fago mal a lo menos físico, e psicolóxico, bueno supoño que é mellor que vexan ese espectáculo a que vexan o telediario de T5 ou calqueira outro no que se falan de mortos coma quen come patacas e ás veces botan escenas realmente escabrosas e xa non se preocupan nin de avisar. É peor que os teus fillos vexan porno que ver a un delincuente cobrar cartos por contar a súa vida amorosa sen facerlle ningunha pregunta sobor do seus múltiples delitos porque así o estipulou nun contrato? É peor que os teus fillos vexan porno ca ver coma matan a un animal nun suposto arte? Ao mellor se os nosos fillos viran máis porno non habería tantas mortes por violencia doméstica producto dunha educación rancia e caduca que se reflicte nos anuncios que podemos ver na televisión día a día ...

En definitiva coido que os que están a criticar esta "festa" non foron a ela, co que non teñen porque protestar, e se protestan os que foron, pois son parvos por levar aos seus fillos ou por non ter fillos e dicirlle ao resto coma teñen que educalos

Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet"

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
 8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
 10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.


Que é peor pornografía ou mortes?

Xa o vin onte nos informativos de Telecinco e pensei o mesmo, e hoxe leo a nova, pois inda que non o queirades velai tedes a miña reflexión

Se eu quero que os meus fillos vexan un espectáculo porno é o meu problema, coido que con iso non lles fago mal a lo menos físico, e psicolóxico, bueno supoño que é mellor que vexan ese espectáculo a que vexan o telediario de T5 ou calqueira outro no que se falan de mortos coma quen come patacas e ás veces botan escenas realmente escabrosas e xa non se preocupan nin de avisar. É peor que os teus fillos vexan porno que ver a un delincuente cobrar cartos por contar a súa vida amorosa sen facerlle ningunha pregunta sobor do seus múltiples delitos porque así o estipulou nun contrato? É peor que os teus fillos vexan porno ca ver coma matan a un animal nun suposto arte? Ao mellor se os nosos fillos viran máis porno non habería tantas mortes por violencia doméstica producto dunha educación rancia e caduca que se reflicte nos anuncios que podemos ver na televisión día a día ...

En definitiva coido que os que están a criticar esta "festa" non foron a ela, co que non teñen porque protestar, e se protestan os que foron, pois son parvos por levar aos seus fillos ou por non ter fillos e dicirlle ao resto coma teñen que educalos